Prenatalni test QUALIFIED

Prenatalni test QUALIFIED

All-chromosomes & microdeletions ∕ duplications prenatalni test

Prenatalni test Qualified™ 360°

Qualified™ 360° je all-chromosomes & microdeletions ∕ duplications prenatalni test koji Vam pruža informacije o trizomijama i monozomijama za sve hromozome dajući Vam širi uvid od standardnih prenatalnih testova. Rijetke autozomne trizomije i monozomije mogu da se jave posebno uz anomalije vidljive na ultrazvučnom pregledu. Preporuka je da se u tim slučajevima uradi invazivna procedura.

Kada se preporučuje Qualified™?

  • Povišen rizik na dabl ili tripl testu
  • Trudnoća nastala IVF procedurom
  • Nalaz ultrazvuka koji ukazuje na moguće prisustvo anomalije
  • Pojava hromozomske anomalije u porodici
  • Spontani pobačaj u prethodnim trudnoćama
  • Povećan rizik od pobačaja kod invazivne procedure ili strah od procedure

QUALIFIED PRENATALNI TEST

Proširena opcija od 360° za personalizovaniji skrining

QUALIFIED PRENATALNI TEST

Šta su mikrodelecije i duplikacije?

Mikrodelecije su hromozomske anomalije izazvane nestankom malih delova hromozomskog materijala, dok su mikroduplikacije hromozomske anomalije izazvane viškom malih delova hromozomskog materijala. Neke se pojavljuju češće u određenom delu određenog hromozoma i povezane su sa poznatim genetskim sindromima. Mogu izazvati pobačaj, anomalije ploda ili usporen rast i razvoj ploda. Većina ih se pojavljuje slučajno, a rijetko se prenose sa roditelja na decu. Mogu se pojaviti bez prethodnog javljanja u porodici i bez drugih faktora rizika.

Mikrodelecije i duplikacije mogu da se jave u svakoj starosnoj dobi trudnice i sve trudnice imaju podjednak rizik za mikrodelecije.

Učestalost trizomija, polnih aneuploidija, mikrodelecija i svih hromozomskih anomalija

Sign In